Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko są uregulowane prawnie. Obowiązek zostaje zasądzony podczas wyroku alimentacyjnego lub podczas postępowania sądowego o zabezpieczenie alimentów. Ile wynoszą alimenty? Do kiedy przysługują? Co powinno zostać zawarte w pozwie do sądu? Wyjaśnienie najważniejszych kwestii znajduje się poniżej.

Alimenty na dziecko – czym są?

Alimenty na dziecko w Polsce są uregulowane prawnie. Obowiązek alimentacyjny jest opisany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, art. 133 par. 1, na rodzicach spoczywa obowiązek świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, jeżeli nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Obowiązek jest zniesiony, gdy dziecko posiada dochody z majątku w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania go.

Alimenty na dziecko – rodzaje

Można wyróżnić kilka rodzajów alimentów na dziecko:

  • Dobrowolne alimenty,
  • Alimenty na dziecko nienarodzone,
  • Alimenty na małoletnie (niepełnoletnie) dziecko,
  • Alimenty na dziecko pełnoletnie,
  • Alimenty na matkę dziecka.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy matki oraz ojca, których nazwiska widnieją w akcie urodzenia dziecka w kolumnie „matka” oraz „ojciec”. Może zdarzyć się sytuacja, że ojcostwo zostanie ustalone nieprawidłowo. W konsekwencji ojciec będzie zobligowany do płacenia alimentów na nieswoje dziecko.

Alimenty na dziecko – co obejmują?

Alimenty na dziecko obejmują przede wszystkim wydatki w zakresie:

  • Wyżywienia,
  • Zakupu odzieży,
  • Edukacji,
  • Leczenia,
  • Zaspokajania potrzeb mieszkalnych.

Alimenty na dziecko – do kiedy są obowiązkowe?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak długo należy płacić alimenty na dziecko. Nie została ustalona jedna górna granica wiekowa. Powszechnie przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny obciąża do czasu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Na rodzicach ciąży obowiązek dostarczenia dziecku wszelkich środków niezbędnych do wychowania i utrzymania. Wymóg istnieje również po ukończeniu przez dziecko 18 lat, jeżeli nadal się ono uczy i nie posiada własnego źródła dochodu.

Alimenty na dziecko – jak napisać wniosek?

Wszczęcie postępowania o alimenty na dziecko należy rozpocząć napisaniem pozwu do sądu. Może być w formie wniosku o alimenty lub pozwu o alimenty. Najważniejsze, aby w treści jednoznacznie wynikało, że pismo dotyczy żądania zasądzenia alimentów. Nie ma uniwersalnego wzoru pozwu, ani gotowego pisma. Koszty wychowania oraz utrzymania dziecka są różne, tak jak możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców. Dobrą praktyką jest zwrócenie się o poradę prawną do adwokata do spraw rodzinnych. To pozwoli na skonstruowanie poprawnego pisma z pozwem lub wnioskiem o alimenty.

Alimenty na dziecko – jaka kwota?

Wysokość alimentów jest ustalana za każdym razem indywidualnie. Ostateczna kwota jest podyktowana usprawiedliwionymi kosztami wychowania i utrzymania dziecka, a także możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica. Kwota alimentów na dziecko może zmienić się w trakcie trwania obowiązku alimentacyjnego. Może być podwyższona oraz obniżona. Wszelkie zmiany wprowadza się na wniosek, który powinien być poprawnie i szczegółowe udokumentowany i uzasadniony.

Alimenty na dziecko pełnoletnie

Alimenty na dziecko pełnoletnie przysługują do czasu zakończenia przez nie nauki w systemie dziennym. Obowiązek alimentacyjny, co do zasady, wygasa wraz z zakończeniem przez pełnoletnie dziecko nauki. Dziecku, które jest zdolne do samodzielnego utrzymania się, również nie przysługują alimenty i nie jest to powiązane z osiągnięciem pełnoletności dziecka. Ważnym aspektem jest wykazywanie chęci do nauki przez dziecko. Jeżeli zaniedbuje ono szkołę lub studia, obowiązek alimentacyjny rodziców ustaje. Dziecko pełnoletnie, które uczy się zaocznie, ma możliwość podjęcia pracy zawodowej, przez co również ustaje obowiązek dostarczania środków na utrzymanie przez rodziców.

Alimenty na dziecko – ustanie obowiązku

Obowiązek alimentacyjny ustaje wraz z decyzją podjętą w toku postępowania sądowego. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby napisać poprawnie wniosek o ustanie obowiązku alimentacyjnego.

Dowiedz się więcej z bloga na stronie Kancelaria Radcy prawnego Lucyna Szabelska

Skomentuj artykuł